Obchodné podmienky

 • Všetky ceny uvádzané v internetovom obchode CHOPPERS - SHOP sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty .

 • Obchodné podmienky

 • Každý zákazník , ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu , je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje .
  Naši pracovníci overia presnosť a úplnosť poskytnutých údajov . Odoslanie tovaru môže byť odmietnuté , ak zákazník nebude reagovať na potvrdzovací e - mail , alebo nebude prijímať hovor na zadanom telefónnom čísle .
  Objednaním tovaru a služieb zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s našou firmou Choppers - Shop so sídlom
  Lidická 477 , 252 63 Roztoky Česká Republika

  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového, tohto internetového obchodu ,sú záväzné . Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku a súhlasí s nimi .
  Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim .
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí .
  Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári .
  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho , pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny , jeho prevzatím .
  Vyplnením registračného formulára , alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu , kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch .
  Ceny uvedené v cenníku sú konečné .

  Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky , pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné , alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar . O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e - mailovú adresu zákazníka .

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( vrátenie tovaru )

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba ( nie na IČO ) .
Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote , kontaktujte nás ( písomne ​​alebo telefonicky ) , že žiadate o odstúpenie od zmluvy , uveďte číslo objednávky , variabilný symbol a dátum nákupu . Nepoškodený tovar , bez známok užívania alebo opotrebovania , v pôvodnom obale , nám zašlite späť v uvedenej lehote ( určujúci je dátum odoslania ) . Po obdržaní vráteného tovaru , predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku , alebo vymení za inú zodpovedajúcu veľkosť vopred dohodnutým spôsobom . Kupujúci je povinný uhradiť všetky expedičné náklady .

 • Prevzatie tovaru a dodacia lehota , poštovné

  Objednaný tovar je možné zaslať poštou ( max. 7 prac . dní, platba vopred - 5,40 € , dobierka - 10,80 € ) alebo DHL ( 4 prac . dní, dobierka - 15,20 € , platba vopred - 10,00 € )
  Pri objednávke tovaru v hodnote nad 160,00 € ( bez poštovného ) doprava na Slovensko úplne zadarmo !

 • Platba za tovar

  Tovar je možné uhradiť cez PayPal, dobierkou alebo prevodom na účet bez polatku ( Fio banka, platby nie sú ako medzinárodný prevod, ale ako by ste posielali na Slovensku, žiadny IBAN ani SWIFT atď. )
 • Reklamácia tovaru

  Záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov .

  Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám . Tovar nezasielajte na dobierku .
 • Odstrániteľné vady

  Za odstrániteľné vady sa považujú také vady , ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote . Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní , popr . dlhšiu dobu , na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli . Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, ak to nie je k povahe vady neúmerné, alebo jej opravou . Nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľ avu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . Ak ide o odstrániteľnú vadu už použitého tovaru , má kupujúci právo požadovať iba bezplatné , včasné a riadne odstránenie vady , zatiaľ čo predávajúci má povinnosť vadu bez zbytočného odkladu odstrániť . Doba od uplatnenia reklamácie až do doby , kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať , sa do záručnej doby nepočíta .
 • Riešenie sporov

  V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného konania rozhoduje súd SR .
  Ochrana súkromia

  Na objednávkovom formulári od používateľov vyžadujeme informácie , ktoré slúžia predovšetkým ako kontakt na dodávku objednaného tovaru alebo služieb alebo k zaplateniu príslušnej čiastky . V prípade problémov s dodávkou slúžia tieto informácie tiež na umožnenie kontaktu so zákazníkom . Prevádzkovateľ servera je jediným vlastníkom informácií získaných tomto serveri . Tieto informácie nie sú a nebudú predávané , prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi .
 • Záverečné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho , v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim .
  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky , platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu Internetového obchodu , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak . Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný .
  Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 24 hodín od objednania , alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne ​​potvrdená dodacia lehota . V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom .
  Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli , že nie je podmienkami výslovne stanovené inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom Českej republiky , najmä jeho ust § 409 a nasl .

 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password