OBCHODNÍ PODMÍNKY - choppers-shop.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodního subjektu Pavel

Dinčák, se sídlem Lidická 477, 252 63 Roztoky, identifikační číslo: 66006074, Úřad příslušný

podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce

umístněné na internetové adrese choppers-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Otevírací doba eshopu: 24hodin denně, 7 dní v týdnu

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží

od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém,

anglické, slovenském a polském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu

umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového

rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich

změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání

zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

8

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy

(včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících

poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém

rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné.

1.17. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem

identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je

pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je

vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito

obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito

obchodními podmínkami seznámil.

1.18. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

8

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském

rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

1.22. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle

kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných

variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.23. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém

případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí každý kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na adrese Lidická 477, 252 63 Roztoky nebo Terronská 5, 160 00 Praha 6

(Solar Studio Top Sun) a to pouze po předchozí domluvě.

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 175212451/0300, vedený

u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

- bezhotovostně platební kartou

1.25. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.26. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.27. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7dnů od uzavření

kupní smlouvy.

1.28. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

8

1.29. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.30. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.31. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.32. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy:

1.32.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.32.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti

dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli

prodávajícího,

1.32.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu

1.32.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.32.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.32.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal,

1.32.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

1.32.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl

dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že

v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.33. Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž

v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí

být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.34. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím (přílohou těchto obchodních podmínek), jenž tvoří přílohu obchodních

podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny

nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto

8

obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové

podobě jeho přijetí.

1.35. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od

smlouvy prodávajícímu. Zboží je třeba zaslat doporučeně na uvedenou adresu prodejce,

doporučujeme pojištěné. Vrácené zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,

a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

1.36. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

1.37. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.38. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.39. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY

1.40. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.41. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.42. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím

smluvní pokutu ve výši 120,- Kč nebo úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním

zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.43. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít.

1.44. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

8

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

INFORMACE K CENĚ A ZPŮSOBU DODÁNÍ ZBOŽÍ:

ZPŮSOB DOPRAVY CENA DOBA DODÁNÍ

OSOBNÍ ODBĚR (po domluvě) zdarma Ihned

ČESKÁ POŠTA (platba předem) doprava 70,- Kč 48 hodin

ČESKÁ POŠTA (dobírka) doprava 90,- Kč + doběrečné

50,- Kč = celkem 150,- Kč

48 hodin

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST

PPL (platba předem)

doprava 90,- Kč 24 hodin

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST

PPL (dobírka)

doprava 90,- Kč + doběrečné

60,- Kč = celkem 150,- Kč

24 hodin

Doba dodání je uvedeno od odeslání balíku. Doprava zdarma je od částky 2.000,- Kč

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.45. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku).

1.46. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.46.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.46.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.46.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.46.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.46.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.47. Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

8

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.48. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

1.49. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž

je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle

nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající

obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.50. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.51. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

1.52. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.53. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

www.coi.cz

1.54. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní

inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.55. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.56. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.57. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní

číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.58. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání

informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém

rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření

kupní smlouvy.

1.59. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě

a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých

8

osobních údajích.

1.60. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.61. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

1.62. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.63. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, může:

1.63.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.63.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.64. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.65. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.66. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo

k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty

kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.67. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní

smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě

stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a

považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou

oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je

oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.68. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo

vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.69. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím

elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu

kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové

8

stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.70. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.71. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních

podmínek vyžadují písemnou formu.

1.72. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

1.73. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.74. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lidická 477, 252 63 Roztoky, adresa

elektronické pošty info@choppers-shop.cz, telefon +420 737 275 827.

V Praze dne 7.7.2016

  • Registrare

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password